+421 905 955 514 vrestiakova@gmail.com


Home » Referencie

Referencie

 • preklady v rámci štúdia talianskeho jazyka – seminárne práce a preklady z oblasti medicíny, histórie, kultúry, životného prostredia, ekonomiky, techniky, práva, politiky, EU- legislatívy, preklady rôznych úradných listín a dokumentov, novinových článkov…
 • preklady legislatívnych dokumentov EÚ z oblasti medicíny – v rámci písania diplomovej práce vypracovanie a rozbor prekladu smernice 2002/98/CE, ktorá stanovuje kvalitatívne a bezpečnostné normy pre odber, kontrolu, spracovanie, skladovanie a distribúciu ľudskej krvi a jej zložiek
 • medicína – preklad očkovacieho preukazu, prepúšťacích správ pre ošetrujúceho lekára, preukazov o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, preklad písomnej informácie pre užívateľa lieku, úmrtného listu, pitevnej správy, lekárskych správ z rôznych vyšetrení (napr. magnetickej rezonancie), preklady manuálov zdravotníckych pomôcok a zariadení
 • právo – preklady právnických listín (európsky zatýkací rozkaz, rozsudky , dožiadania) pre súdy a prokuratúry a súkromné osoby, preklad rôznych právnych dokumentov pre spoločnosť Hriňovské Strojárne a.s.; preklad návrhov na rozvod; súdnych rozsudkov, zápisu z policajného vyšetrovania, záznamov o dopravných nehodách a pokutách, hlásení o dopravných nehodách o krádeži… pre súkromné osoby
 • strojárstvo– pre spoločnosti EDAS a.s. a ZEIS SLOVAKIA preklady viacerých manuálov a potvrdení o zhode rôznych strojov a zariadení ako napr. pneumatické manipulátory spoločnosti Famatec s.r.l.; elektrický reťazový kladkostroj spol R.W.M; pre obuvnícky priemysel: preklady manuálov zariadenia na skladanie topánok, tepelnej žehličky, zvlhčovacieho zariadenia zvrškov obuvi od spol. ELETRONICA B.C, kefovacieho zariadenia spol. VOLBER s.l.r.; filtračného lisu od spol. FILTRE AZZINI; montážnej linky od spol. GIUDETTI; vzduchových kompresorov spol. ATLAS COPCO, katalóg náhradných dielov spoločnosti TRACER, preklad manuálu pre spoločnosť PEDRAZZOLI atď;
 • stavebníctvo– preklad znaleckého hodnotenia a popisu nehnuteľností pre spoločnosť EDAS a.s., výpisu z katastra, stavebného povolenia
 • automobily – preklad osvedčení o evidencii, potvrdení COC, kúpnych zmlúv, …
 • ekonomika – preklad súdnej dokumentácie z oblastí daní, preklady výplatných pások, rôznych dokumentov a potvrdení potrebných k podávaniu daňových priznaní a pre vybavovanie pôžičiek,
 • firemná dokumentácia– preklady zakladacích listín, výpisov z obchodného registra, zápisníc z valných zhromaždení, licenčných povolení, pracovných zmlúv, obchodnej firemnej korešpondencie, výpisov z podnikových registrov zamestnancov, oznámení o prijatí do zamestnania, záznamov o školeniach OBP….
 • osobná dokumentácia – preklady rodných listov, sobášnych listov, výpisov z registra trestov, čestných vyhlásení, vysvedčení, vysokoškolských diplomov, študijných programov, splnomocnení, osobnej korešpondencie
 • náboženstvo – preklad diplomovej práce z oblasti náboženstva
 • hudobná náuka – preklad príručky teórie spevu